1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου Γένεσις, κεφ. 8 (κείμενον Ο΄)

PostHeaderIcon Γένεσις, κεφ. 8 (κείμενον Ο΄)

 

Γένεσις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

 

1 Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων, ὅσα ἦν μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ, 2 καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. 3 καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἠλαττο­νοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας. 4 καὶ ἐκάθισεν ἡ κι­βωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ᾿Αραράτ. 5 τὸ δὲ ὕδωρ ἠλαττονοῦτο ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων. 6 καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀνέῳξε(1) Νῶε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ ἀπέστειλε τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ· 7 καὶ ἐξελθὼν οὐκ ἀνέστρεψεν, ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 8 καὶ ἀπέστειλε τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 9 καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς, ἀνέστρεψε πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσω­πον τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν. 10 καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας, πάλιν ἐξαπέστειλε τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ· 11 καὶ ἀνέστρεψε πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν, 11β καὶ εἶχε φύλλον ἐλαίας κάρφος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, 11γ καὶ ἔγνω Νῶε ὅτι κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. 12 καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας, πάλιν ἐξαπέστειλε τὴν περιστεράν, 12β καὶ οὐ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν ἔτι. 13 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ [ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ] ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ πρώτου μηνός, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς· 13β καὶ ἀπεκάλυψε Νῶε τὴν στέγην τῆς κιβω­τοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 14 ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ μηνὶ ἐξηράνθη ἡ γῆ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός.

 15 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε λέγων· 16 «Ἔξελθε ἐκ τῆς κιβω­τοῦ σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ 17 καὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶ μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετει­νῶν ἕως κτηνῶν, 17β καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ· 17γ καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς». 18 καὶ ἐξῆλθε Νῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ. 19 καὶ πάντα τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πᾶν πετεινόν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ γένος αὐτῶν, ἐξῆλθον(2) ἐκ τῆς κιβωτοῦ. 20 καὶ ᾠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ, 20β καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν 20γ καὶ ἀνήνεγκεν εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 21 καὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς διανοη­θείς· 21β «Οὐ προσθήτω ἔτι καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώ­πων, 21γ ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ· 21δ οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼς ἐποίησα. 22 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς, σπέρμα καὶ θερισμός, ψῦχος καὶ καῦμα, θέρος καὶ ἔαρ, ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσι».

 

 Παραπομπαί

 (ἡ παραπομπὴ Χ:0 σημαίνει ὅλον τὸ Χ κεφάλαιον)

 8. 1) 19:29· 30:22. Εξ 2:24· 14:21. Αρ 22:32. 1Βασ 1:19. Νε 13:14,22,29,31. Ψ 35:6· 103:7-9· 105:4· 131:1· 135:23· 136:7. Ιωβ 14:13. Πρμ 25:23. Αμ 8:7. Αβ 3:2. Ιωνα 4:11. Ρμ 8:20-22. Απ 16:19· 18:5.

2) 7:11. Ιωβ 37:11-13· 38:37. Πρμ 8:28. Ιωνα 2:3. Μτ 8:9,26,27.

3) 7:11,24.

4) 4Βασ 19:37.

5) 7:11.

6) 6:16.

6) 6:16. Δν 6:10.

7) Λευ 11:15. 3Βασ 17:4,6. Ιωβ 38:41. Ψ 146:9.

8) 8:10-12. Ασμ 1:15· 2:11,12,14. Μτ 10:16.

9) Δευτ 28:65. Ψ 115:7. Ησ 60:8. Ιεζ 7:16. Μτ 11:28. Ιω 16:33.

10) 8:12· 7:4,10. Ψ 39:1. Ησ 8:17· 26:8. Ρμ 8:25.

11) Νε 8:15. Ζχ 4:12-14. Ρμ 10:15.

12) 8:10· 2:2,3. Ψ 26:14· 129:5,6. Ησ 8:17· 25:9· 26:8· 30:18. Αβ 2:3. Ιακ 5:7,8.

13) 7:11.

14) 7:11-14,17,24· 8:3-7· 10:12-14.

15) 1:22· 8:15.

16) 7:1,7,13. ΙσΝ 3:17· 4:10,16-18. Ψ 90:11· 120:8. Δν 9:25,26. Ζχ 9:11. Πρξ 16:27,28,37-39.

17) 1:22,28· 7:14,15· 9:1,7. Ψ 106:38· 143:13,14. Ιερ 31:27,28.

18) Ψ 120:8.

19) 7:2-3,8-9.

20) 4:4· 7:2· 12:7,8· 13:4· 22:9· 26:25· 33:20· 35:1,7. Εξ 20:24,25· 24:4-8. Λευ 1:1-17· 11:0. Ρμ 12:1. Εβρ 13:10,15,16. 1Πετ 2:5,9.

21) 1:0· 3:17· 4:12· 5:29· 6:5,17· 9:11-15. Λευ 1:9,13,17· 26:31. Ιωβ 14:4· 15:14-16. Ψ 50:5· 57:3. Πρμ 20:9· 22:15. Ασμ 4:10,11. Εκ 7:20. Ησ 47:12,15· 48:8· 53:6· 54:9,10· 65:6. Ιερ 8:6· 17:9· 18:12. Ιεζ 20:41. Αμ 5:21,22. Μτ 15:19. Ιω 3:6. Ρμ 1:21· 3:23· 8:7,8. 2Κορ 2:15. Εφ 2:1-3· 5:2. Φιλ 4:18. Ιακ 1:14,15· 4:1,2. 1Ιω 5:19. 2Πετ 3:6,7.

22) Ησ 54:9. Ιερ 38(31):35-36· 40(33):20,25.

 

Σημειώσεις 8ου κεφαλαίου

(1) ἠνέῳξε (ΠΜ)

(2) ἐξήλθοσαν (ΠΜ)

 

 

᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων