1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου Κείμενον τῆς Βίβλου (εὑρετήριον δημοσιεύσεων)

PostHeaderIcon Κείμενον τῆς Βίβλου (εὑρετήριον δημοσιεύσεων)

 

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διευκρινίσεις γιὰ τὴν παροῦσα

δημοσίευσι βιβλικῶν ἀποσπασμάτων

 

1. Χαρακτηριστικὰ τῆς παρούσης δημοσιεύσεως

2. Τὰ παράλληλα χωρία τῆς Βίβλου

3. Οἱ βραχυγραφίες τῶν βιβλίων τῆς ῾Αγίας Γραφῆς

4. Τὸ ἐκδεδομένο κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

5. Τὸ ἐκδεδομένο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης

6. Σημειώσεις κειμένου

7. Γενικὴ βιβλιογραφία

8. ᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τῆς   ἐ π ι σ ή μ ο υ   Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀποστόλων ἕως σήμερον

ἤ τοι ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν ῾Εβδομήκοντα (Ο΄)

 

Γένεσις [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Νόμος (= Ἔξοδος + Λευιτικὸν + ᾿Αριθμοί) [Σύντομος εἰσαγωγή]

     Ἔξοδος [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

     Λευιτικόν [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

     ᾿Αριθμοί [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

Δευτερονόμιον [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 

᾿Ιησοῦς Ναυή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Κριταί [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

     Δάν [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 19 20

     Βενιαμίν  [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 21

 

῾Ρούθ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

Βασιλεία Δαυίδ (= Α΄ Βασιλειῶν + Β΄ Βασιλειῶν) [Σύντομος εἰσαγωγή.] 

     Α΄ Βασιλειῶν (ἢ Α΄ Σαμουήλ, ἢ Σαμουήλ) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

     Β΄ Βασιλειῶν (ἢ Β΄ Σαμουήλ, ἢ Δαυίδ) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 —  Γ΄ Βασιλειῶν 1 2

 

Ψαλμοί (ἢ Βιβλίον τοῦ εὐθοῦς ἢ Ψαλτήριον) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον·

[Μέρος 1ον (Ψ 1-71)]  [Τμῆμα 1ον (Ψ 1-40)] Κάθισμα 1ον. 1 2 3 4 5 6 7 8

Κάθισμα 2ον. 9 10 11 12 13 14 15 16

Κάθισμα 3ον. 17 18 19 20 21 22 23

Κάθισμα 4ον. 24 25 26 27 28 29 30 31

Κάθισμα 5ον. 32 33 34 35 36

Κάθισμα 6ον. 37 38 39 40 [Τμῆμα 2ον (Ψ 41-71)] 41 42 43 44 45

Κάθισμα 7ον. 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Κάθισμα 8ον. 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Κάθισμα 9ον. 64 65 66 67 68 69

Κάθισμα 10ον. 70 71 [Μέρος 2ον (Ψ 72-150)] [Τμῆμα 3ον (Ψ 72-88)] 72 73 74 75 76

Κάθισμα 11ον. 77 78 79 80 81 82 83 84

Κάθισμα 12ον. 85 86 87 88 [Τμῆμα 4ον (Ψ 89-105)] 89 90

Κάθισμα 13ον. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Κάθισμα 14ον. 101 102 103 104

Κάθισμα 15ον. 105 [Τμῆμα 5ον (Ψ 106-150)] 106 107 108

Κάθισμα 16ον. 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Κάθισμα 17ον. 118

Κάθισμα 18ον. 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Κάθισμα 19ον. 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Κάθισμα 20όν. 143 144 145 146 147 148 149 150

 

Ψαλτήριον (ἤ τοι οἱ Ψαλμοὶ τῆς Βίβλου πρὸς λειτουργικὴν χρῆσιν), ἐν ᾧ ἕκαστον κάθισμα διῄρηται εἰς τρεῖς στάσεις (ἢ ἀντίφωνα), μετὰ τῶν ἐννέα βιβλικῶν ᾠδῶν τοῦ ὄρθρου.  [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον·

Μέρος 1ον. Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου. Κάθισμα 1ον. Κάθισμα 2ον. Κάθισμα 3ον. Κάθισμα 4ον. Κάθισμα 5ον. Κάθισμα 6ον. Κάθισμα 7ον. Κάθισμα 8ον. Κάθισμα 9ον. Κάθισμα 10ον. Κάθισμα 11ον. Κάθισμα 12ον. Κάθισμα 13ον. Κάθισμα 14ον. Κάθισμα 15ον. Κάθισμα 16ον. Κάθισμα 17ον. Κάθισμα 18ον. Κάθισμα 19ον. Κάθισμα 20όν.
Μέρος 2ον. Στιχολογία τῶν ἐννέα ᾠδῶν. ᾿ῼδὴ 1η. ᾿ῼδὴ 2α. ᾿ῼδὴ 3η. ᾿ῼδὴ 4η. ᾿ῼδὴ 5η. ᾿ῼδὴ 6η. ᾿ῼδὴ 7η. ᾿ῼδὴ 8η. ᾿ῼδὴ 9η.

 

᾿Ιώβ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 

Παροιμίαι [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     Σοφία [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9

     Παροιμίαι Σολομῶντος [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

     Λόγοι σοφῶν [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 22 23 24

     Παιδεῖαι Σολομῶντος [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 25 26 27 28 29 30

 

᾿Εκκλησιαστής [Εἰδικὴ εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

ᾎσμα ᾀσμάτων [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8

 

᾿Αβδιού (ἢ ᾿Αβδίας ἢ ᾿Οβδιού) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον.

 

᾿Αμώς [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον·  1 2 3 4 5 6 7 8 9


᾿Ιωνᾶς [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

᾿Ωσηέ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

᾿Ησαΐας [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

 

Μιχαΐας [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7

 

᾿Αββακούμ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

Ναούμ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

Σοφονίας [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

᾿Ιερεμίας [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     Προφητεῖαι ᾿Ιερεμίου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

     ᾿Επιστολὴ ᾿Ιερεμίου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 36 37 38

     Θρῆνοι ᾿Ιερεμίου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

     Βαρούχ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

 

Βασιλεῖαι (= Γ΄ Βασιλειῶν + Δ΄ Βασιλειῶν) [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     Γ΄ Βασιλειῶν (ἢ Α΄ Βασιλέων, ἢ ᾿Ηλίας) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

     Δ΄ Βασιλειῶν (ἢ Β΄ Βασιλέων, ἢ ᾿Ελισαῖος) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0

 

᾿Ιωήλ [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

᾿Ιεζεκιήλ [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     Προφητεία ᾿Ιεζεκιήλ Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

     ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιεζεκιήλ Κείμενον· 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Δανιήλ (= ῾Ιστορία +  ᾿Αποκάλυψις) [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     ῾Ιστορία Δανιήλ Κείμενον· 1 2 3 4 5 6

     ᾿Αποκάλυψις Δανιήλ Κείμενον· 7 8 9 10 11 12

 

Παραλειπομένη (= Α΄ Παραλειπομένων + Β΄ Παραλειπομένων) [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     Α΄ Παραλειπομένων (ἢ Α΄ Χρονικῶν) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

     Β΄ Παραλειπομένων (ἢ Β΄ Χρονικῶν) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

᾿Αγγαῖος [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2

 

Ζαχαρίας (= ᾿Αποκάλυψις + Προφητεία) [Σύντομος εἰσαγωγή.]

     ᾿Αποκάλυψις Ζαχαρίου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6

     Προφητεία Ζαχαρίου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Μαλαχίας [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

Ἔσδρας (᾿Αναβάσεις = Ἔσδρας + Νεεμίας) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον·

     Ἔσδρας (ἢ Β΄ Ἔσδρας, ἢ –κατὰ τὴν ἀρχαιότητα– Α΄ Ἔσδρας) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     Νεεμίας (ἢ –κατὰ τὴν ἀρχαιότητα– Β΄ Ἔσδρας) [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

 

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Τὸ   α ὐ θ ε ν  τ ι κ ὸ ν   κείμενον τῶν θεοπνεύστων συγγραφέων

κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Μιᾶς ῾Αγίας Καθολικῆς ᾿Αποστολικῆς

καὶ ᾿Ορθοδόξου κατὰ ᾿Ανατολὰς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας

μὲ βάσιν τὴν   κ ρ ι τ ι κ ὴ ν   ἔ κ δ ο σ ι ν  τοῦ καθ. Β. ᾿Αντωνιάδου

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Κωνσταντινούπολις 1904 καὶ 1912)

 

Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

 

Β΄ πρὸς Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

᾿Ιακώβου ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

Πρὸς ᾿Εφεσίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6

 

Πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

Πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον.

 

Πράξεις [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

Πρὸς ῾Εβραίους ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Πρὸς Τίτον ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6

 

Β΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4

 

Α΄ ἐπιστολὴ Πέτρου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

 

Β΄ ἐπιστολὴ Πέτρου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3

 

᾿Ιούδα τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολή [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον.

 

᾿Αποκάλυψις [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Α΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5

Β΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον.

Γ΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον.

 

Εὐαγγέλιον κατὰ ᾿Ιωάννην [Σύντομος εἰσαγωγή.] Κείμενον· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

 

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

1. ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

2. Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

3. Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

4. ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

5. ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

6. «Θεὸς ἐφανερώθη»

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τῆς ἐπισήμου Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀποστόλων ἕως σήμερον

ἤ τοι ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν ῾Εβδομήκοντα (Ο΄)

 

 

Γένεσις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

 

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τοῦ αὐθεντικοῦ κειμένου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

(Κωνσταντινούπολις 1904 καὶ 1912)

 

Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ 1 2 3 4 5

 

 

 

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

(ἑνότης ὑπὸ κατασκευήν)

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

 

1       ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

2       Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

3       Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

4       ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

5       ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

6       «Θεὸς ἐφανερώθη»

 

 

1       ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/750-nt1912

 

2       Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/781-nestle1

 

3       Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/780-ntecpa

 

4       ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/757-varkd

 

5       ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/753-centurio

 

6       «Θεὸς ἐφανερώθη»

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/754-gdnwho

 

 

 

 

 

PostHeaderIconΚείμενον τῆς Βίβλου

 

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/779-introductionnt