1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου

PostHeaderIcon Κείμενον τῆς Βίβλου

 

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διευκρινίσεις γιὰ τὴν παροῦσα

δημοσίευσι βιβλικῶν ἀποσπασμάτων

 

1. Χαρακτηριστικὰ τῆς παρούσης δημοσιεύσεως

 

2. Τὰ παράλληλα χωρία τῆς Βίβλου

 

3. Οἱ βραχυγραφίες τῶν βιβλίων τῆς ῾Αγίας Γραφῆς

 

4. Τὸ ἐκδεδομένο κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

5. Τὸ ἐκδεδομένο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

6. Σημειώσεις κειμένου

 

7. Γενικὴ βιβλιογραφία

 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τῆς   ἐ π ι σ ή μ ο υ   Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀποστόλων ἕως σήμερον

ἤ τοι ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν ῾Εβδομήκοντα (Ο΄)

 

Γένεσις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Νόμος (= Ἔξοδος + Λευιτικὸν + ᾿Αριθμοί)

     Ἔξοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

     Λευιτικόν 1 2 3 4 5

     ᾿Αριθμοί 1 2 3 4 5

 

Δευτερονόμιον 1 2 3 4 5

 

᾿Ιησοῦς Ναυή 1 2 3 4 5

 

Κριταί 1 2 3 4 5

     Δάν

     Βενιαμίν

 

῾Ρούθ

 

Βασιλεία Δαυίδ (= Α΄ Βασιλειῶν + Β΄ Βασιλειῶν)

     Α΄ Βασιλειῶν (ἢ Α΄ Σαμουήλ, ἢ Σαμουήλ)

     Β΄ Βασιλειῶν (ἢ Β΄ Σαμουήλ, ἢ Δαυίδ)

 

Ψαλμοί (ἢ Βιβλίον τοῦ εὐθοῦς) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 

᾿Ιώβ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

 

Παροιμίαι

     Σοφία 1 2 3 4 5

     Παροιμίαι Σολομῶντος

     Λόγοι σοφῶν

     Παιδεῖαι Σολομῶντος

 

᾿Εκκλησιαστής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

ᾎσμα ᾀσμάτων 1 2 3 4 5 6 7 8

 

᾿Ιωήλ 1 2 3

 

᾿Αβδιού (ἢ ᾿Οβδιού)

 

᾿Ιωνᾶς

 

᾿Ωσηέ

 

᾿Αμώς

 

᾿Ησαΐας

 

Μιχαΐας

 

Ναούμ

 

᾿Αββακούμ

 

Σοφονίας

 

᾿Ιερεμίας

     Προφητεῖαι ᾿Ιερεμίου

     ᾿Επιστολὴ ᾿Ιερεμίου

     Θρῆνοι ᾿Ιερεμίου

     Βαρούχ

 

Βασιλεῖαι (= Γ΄ Βασιλειῶν + Δ΄ Βασιλειῶν)

     Γ΄ Βασιλειῶν (ἢ Α΄ Βασιλέων, ἢ ᾿Ηλίας)

     Δ΄ Βασιλειῶν (ἢ Β΄ Βασιλέων, ἢ ᾿Ελισαῖος)

 

᾿Ιεζεκιήλ

     Προφητεία ᾿Ιεζεκιήλ

     ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιεζεκιήλ

 

Δανιήλ (= ῾Ιστορία +  ᾿Αποκάλυψις)

     ῾Ιστορία Δανιήλ

     ᾿Αποκάλυψις Δανιήλ

 

Παραλειπομένη (= Α΄ Παραλειπομένων + Β΄ Παραλειπομένων)

     Α΄ Παραλειπομένων (ἢ Α΄ Χρονικῶν)

     Β΄ Παραλειπομένων (ἢ Β΄ Χρονικῶν)

 

᾿Αγγαῖος

 

Ζαχαρίας (= ᾿Αποκάλυψις + Προφητεία)

     ᾿Αποκάλυψις Ζαχαρίου

     Προφητεία Ζαχαρίου

 

Μαλαχίας

 

Ἔσδρας (᾿Αναβάσεις = Ἔσδρας + Νεεμίας)

     Ἔσδρας (ἢ Β΄ Ἔσδρας, ἢ –κατὰ τὴν ἀρχαιότητα– Α΄ Ἔσδρας)

     Νεεμίας (ἢ –κατὰ τὴν ἀρχαιότητα– Β΄ Ἔσδρας)

 

 

 

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Τὸ   α ὐ θ ε ν  τ ι κ ὸ ν   κείμενον τῶν θεοπνεύστων συγγραφέων

κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Μιᾶς ῾Αγίας Καθολικῆς ᾿Αποστολικῆς

καὶ ᾿Ορθοδόξου κατὰ ᾿Ανατολὰς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας

μὲ βάσιν τὴν   κ ρ ι τ ι κ ὴ ν   ἔ κ δ ο σ ι ν  τοῦ καθ. Β. ᾿Αντωνιάδου

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Κωνσταντινούπολις 1904 καὶ 1912)

 

Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή 1 2 3 4 5

 

Β΄ πρὸς Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή

 

Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή

 

Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή

 

Πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή

 

Πρὸς Γαλάτας ἐπιτολή

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Ματαθαῖον

 

᾿Ιακώβου ἐπιστολή

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν

 

Πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολή

 

Πρὸς ᾿Εφεσίους ἐπιστολή

 

Πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολή

 

Πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολή

 

Πράξεις

 

Πρὸς ῾Εβραίους ἐπιστολή

 

Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον

 

Πρὸς Τίτον ἐπιστολή

 

Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή

 

Β΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή

 

Α΄ ἐπιστολὴ Πέτρου

 

Β΄ ἐπιστολὴ Πέτρου

 

᾿Ιούδα τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολή

 

᾿Αποκάλυψις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Α΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου

Β΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου

Γ΄ ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου

 

Εὐαγγέλιον κατὰ ᾿Ιωάννην

 

 

 

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

1. ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

2. Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

3. Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

4. ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

5. ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

6. «Θεὸς ἐφανερώθη»

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τῆς ἐπισήμου Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀποστόλων ἕως σήμερον

ἤ τοι ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν ῾Εβδομήκοντα (Ο΄)

 

 

Γένεσις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

 

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

᾿Εκ τοῦ αὐθεντικοῦ κειμένου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

κατὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

(Κωνσταντινούπολις 1904 καὶ 1912)

 

Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ 1 2 3 4 5

 

 

 

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

(ἑνότης ὑπὸ κατασκευήν)

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

Μελετήματα καὶ ἄρθρα

γιὰ τὸ κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

 

1       ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

2       Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

3       Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

4       ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

5       ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

6       «Θεὸς ἐφανερώθη»

 

 

1       ᾿Αφιέρωσις 2012· ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1912

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/750-nt1912

 

2       Πῶς δημιουργήθηκε ἡ ἔκδοσι Νέστλε καὶ γιατί προωθήθηκε

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/781-nestle1

 

3       Πῶς ἐκπονήθηκε ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσι τῆς Καινῆς Διαθήκης;

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/780-ntecpa

 

4       ᾿Επισημάνσεις γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 1904/1912

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/757-varkd

 

5       ῾Εκατόνταρχος καὶ ἑκατοντάρχης

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/753-centurio

 

6       «Θεὸς ἐφανερώθη»

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/754-gdnwho

 

 

 

 

 

PostHeaderIconΚείμενον τῆς Βίβλου

 

http://www.symbole.gr/bible/txtbi/779-introductionnt