1. Βίβλος ῾Ερμηνεία καὶ σχολιασμός ΕΩΣ ΠΟΤΕ;

 

῞Εως πότε;

 

Μοῦ φαίνεται πὼς ἀκούω τὸν Θεὸ νὰ λέῃ·

 

— Ἄνθρωποι, δὲν κουράστηκα ἕως τώρα νὰ σᾶς εὐερ­γετῶ. Δὲν περνᾷ δευτερόλεπτο, δὲν φεύγει οὔτε μία στιγμὴ ποὺ νὰ μὴ σᾶς εὐεργετῶ. ᾿Εσεῖς περιφρονεῖτε τὸν νόμο μου, παραγνωρίζετε τὴν ἀγάπη μου, λησμονεῖτε τὴν καλωσύνη μου, γογγύζετε ἐνάντια στὴν πρόνοιά μου, ἀσεβεῖτε κατὰ τῆς μεγαλωσύνης μου, βλασφημεῖτε τὸ μεγαλεῖο μου. Καὶ ἐγὼ σᾶς εὐεργετῶ. Μέχρι πότε θὰ εἶστε ἀναίσθητοι; ῞Εως πότε θὰ εἶστε βαρυκάρδιοι; ῞Εως πότε θὰ μένετε ἀσυγκί­νητοι καὶ ἀφιλότιμοι; ῞Εως τίνος οὐ βούλεσθε εἰσακούειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὸν νόμον μου; (Ἔξοδος 16:28).

 

 

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «Μωυσῆς, ὁ θεόπνευστος νομοθέτης», σ. 33.